نام و نام خانوادگی
  مدرک تحصیلی سمت
 ایمیلشماره تماس
دکتر علی اکبر حقدوست دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی  ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ahaghdoost@kmu.ac.ir  31215801-02
 دکتر مجید فصیحی هرندی  دکترای انگل شناسی  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان    fasihi@kmu.ac.ir
   31212709-31215612
 دکتر فاطمه جهانی مقدم  دکترای  تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان   سرپرست دبیرخانه کلان منطقه آمایشی هشت کشور     31212709-31215612