به اعضاء هیأت علمی رسمی (آموزشی و پژوهشی ) در قبال هر یک سال خدمت قابل خدمت قابل قبول درامور آموزشی و پژوهشی ویامشاغل مدیریت یک پایه ترفیع اعطاء میگردد و در ارتقاء اعضاء پایه های قبلی محفوظ خواهد ماند .

خدمت قابل قبول عبارتست از حضور فعال عضو هیأت علمی درموسسه متبوع و انجام امور آموزشی ، پژوهشی ، مدیریتی ،شرکت در کمیته ها و شوراهای مؤسسه و سایر امور اجرایی که از طرف مؤسسه به وی محول می شود

وظایف

1-  دریافت فرمها ی تکمیل شده مربوط به فعالیت های مختلف عضو ء هیات علمی
2- بررسی وامتیاز دهی به
فرمهای تکمیل شده مربوطه عضوءهیات علمی
3- اعطاء پایه به اعضاء هیات علمی واجد شرایط