چهارشنبه ١٣٩٥/١٢/١١    EN


  نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل


دکتر مجید فصیحی  هرندی                                                 

معاون آموزشی

fasihi@kmu.ac.ir

دکتر حسین صافی زاده

مسئول امور هیات علمی


hsafizade@kmu.ac.ir

دکتر کامبیز بهاالدینیمدیر مرکز مطالعات وتوسعه اموزش پزشکیkbahaadini@kmu.ac.ir
دکتر محمودرضا دهقانی 

معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

M_dehghani@kmu.ac.ir

دکترعباس آقایی افشار
مدیــراداره کل آموزش


دکتر فریبا شریفی فر

مدیر واحد تحصیلات تکمیلی

fsharififar@kmu.ac.ir

دکتر محسن بصیری

مسئول واحد بورس

m_basiri@kmu.ac.ir

دکتر مسعود عزت آبادی

مسئول امور رفاهی اعضای هیات علمی

m_ezatabadi@kmu.ac.ir
  اخبار
آرشيو اخبـار