چهارشنبه ١٣٩٦/٦/٢٩    EN


  نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

دکتر مجید فصیحی  هرندی                                                 

معاون آموزشی

fasihi@kmu.ac.ir

دکتر حسین صافی زاده

مسئول امور هیات علمی


hsafizade@kmu.ac.ir

دکتر محمودرضا دهقانی 
مدیر مرکز مطالعات وتوسعه اموزش پزشکی

M_dehghani@kmu.ac.ir

دکترعباس آقایی افشار
مدیــراداره کل آموزش


دکتر فریبا شریفی فر

مدیر واحد تحصیلات تکمیلی

fsharififar@kmu.ac.ir

دکتر محسن بصیری

مسئول واحد بورس

m_basiri@kmu.ac.ir
  اخبار
آرشيو اخبـار