نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

دکتر مجید فصیحی  هرندی                                                 

معاون آموزشی

fasihi@kmu.ac.ir

دکتر محمد مرادی

مسئول امور هیات علمی

m_moradie@kmu.ac.ir

دکتر محمودرضا دهقانی 
مدیر مرکز مطالعات وتوسعه اموزش پزشکی

M_dehghani@kmu.ac.ir

دکترمحمد اعظمی
مدیــراداره کل آموزش

mohammadaazami14@gmail.com

دکتر فریبا شریفی فر

مدیر واحد تحصیلات تکمیلی

fsharififar@kmu.ac.ir

دکتر محسن بصیری

مسئول واحد بورس

m_basiri@kmu.ac.ir  اخبار
آرشيو اخبـار