فرایند ارتقاء اعضاء هیات علمی
 
 بخشنامه تقلیل زمان ارتقای اعضاء هیات علمی
 
  اصلاحیه آئین نامه جدید ارتقاء 
 آئين نامه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
 
 آئین نامه هیأت ممیزه 
 فرم های آیین نامه ارتقاء
 
 آئین نامه جدید ارتقاء اعضاء هیات علمی
مصوب  اسفند 1394

 
آیین نامه احراز درجه استاد ممتازی

 شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقائ اعضای هیات علمی


 نامه ابلاغ شیو ه نامه داخلی


شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب بیست و هشت آذر نود و شش