اعضای هیئت ممیزه دانشگاه به ترتیب حروف الفبا :


ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

1

آقای دکتر علی اسدی پور

دانشیار

2

آقای دکتر سید حسن افتخار واقفی

استاد

3

آقای دکتر عباس پرداختی

استاد

4

آقای دکتر مسعود پریرخ

استاد ممتاز

5

آقای دکتر علی اکبر حقدوست

استاد

6

آقای دکتر محمد خاکساری

استاد

7

آقای دکتر محمد حسین داعی پاریزی

استاد

8

آقای دکتر صدیف درویش مقدم

استاد

9

آقای دکتر محمد جواد زاهدی

استاد

10

آقای دکتر غلامرضا سپهری

استاد

11

آقای دکتر ایرج شریفی

استاد ممتاز

12

آقای دکتر وحید شیبانی

استاد

13

آقای دکتر عبدالرضا صباحی

دانشیار

14

آقای دکتر حسن ضیاء الدینی

استاد

15

آقای دکتر مجید فصیحی هرندی

استاد

16

خانم دکتر شهلا منصوری

استاد

17

آقای دکتر حمید نجفی پور

استاد

18

آقای دکتر نوذر نخعی

استاد