اعضای کمیته تمام وقتی و حق التدریس
دکتر مجید فصیحی هرندی مسئول کمیته حق التدریس
منصوره عزیز زاده فروزی نماینده معاون آموزشی در کمیته حق التدریس
هاجر شفیعان
کارشناس واحد

معاونین آموزشی دانشکده ها:

دکتر نورالدین نعمت الهی
معاون آموزشی دانشکده پزشکی
دکتر فاطمه السادات هاشمی
معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی
دکتر مجتبی شکیبایی
معاون آموزشی دانشکده داروسازی
دکترمحمد رضا محمودیمعاون آموزشی دانشکده بهداشت
دکتر محمد رضا امیر اسماعیلیمعاون آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سکینه سبزواریمعاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی رازی
محمدرضا بهرامپور
سرپرستدانشکده پرستاری زرند