اهداف

کمیته تمام وقتی و حق التدریس از زیر مجموعه های معاونت آموزشی  دانشگاه می باشد.  که  کلیه   فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی شاغل و اساتید مدعو را بر اساس مصوبات هیأت امنا و آئین نامه های داخلی جهت تعیین میزان فعالیت و پرداختها مورد بررسی قرار می دهد.

 وظایف

دریافت قراردادهای تنظیم شده تمام وقتی و حق التدریس در زمانهای تعیین شده
اخذ لیست حضور و غیاب مدرسین همراه با فرمهای تمام وقتی و حق التدریس

بررسی فرم تمام وقتی و حق التدریس اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و مدرسین مدعو
معادلسازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرائی ... بر اساس مصوبات موجود
برقراری طرح تمام وقتی بر اساس مصوبات موجود
انعکاس گزارشات به دانشکده ها و معاونت پشتبانی جهت پرداختها