مدیر سیستم
  سامانه الکترونیکی پایش جامع سلامت روان دانشجویان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/11/04
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

سامانه الکترونیکی پایش جامع سلامت روان دانشجویان، توسط وزارت متبوع راه اندازی گردیده است.

 دانشجویان  محترم جهت تکمیل پرسشنامه (CAQ-160)  به آدرس www.metda.ir  مراجعه فرمایید.