۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
جشنواره شهید مطهری
محرم
کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی

امکان پذیری افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشک
افتخاری دیگر برای دانشگاه های علوم پزشکی قطب 8 کشو
دور دوم اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی د
بازدید وزیر بهداشت از غرفه کلان منطقه هشت کشور

وزیر بهداشت از غرفه کلان منطقه هشت کشور در بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری بازدید کرد.

سال 98
مرکز مهارتهای بالینی