۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

نام واحد

شماره تلفن

شماره فاکس

معاونت آموزشی

31325636

31325759

مرکز آزمون و دانشجویان شهریه پرداز

31325322

 

باز آموزی

32114769

 

مرکز آموزش مجازی

32113709

32113005

تحصیلات تکمیلی

31336085

31336095

اداره کل آموزش

31336063

31336065

مرکز مطالعات و توسعه(EDC)

31335342

31335330

 

نام بخش شماره تلفن (پیش شماره 3132)
دفتر معاونت 5636-5638
روابط عمومی 5765
کارگزینی 5773
امور عمومی 5779
امور مالی 5793-5772
بورس و ماموریتهای آموزشی 5763
کارگزینی هیأت علمی 5769-5777-5767
امور رایانه 5773
دبیرخانه هیأت ممیزه 5795
دبیرخانه جذب و هسته تحقیق 5761-5791