۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
 دکتر رضا ملک پورافشار
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
مرتبه علمی : استاد
تخصص :پاتولوژی
شماره تماس : ۳۱۳۲۵۶۳۸
پست الکترونیک : malekpour@kmu.ac.ir
 شرح وظایف
 Curriculum Vitae