۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن   

    

دکتر رضا ملک پورافشار

معاون آموزشی

malekpour@kmu.ac.ir

دکتر عباس آقایی افشار

رییس مرکز امور هیات علمی

afshara2@yahoo.com

دکتر سمیه نوری حکمت  
مدیر مرکز مطالعات وتوسعه اموزش پزشکی snhekmat@gmail.com
دکتر سید امین آیت اللهی موسوی مدیریت تحصیلات تکمیلی  aminayatollahi@kmu.ac.ir 
دکترمحمد اعظمی
مدیــراداره کل آموزش
mohammadaazami۱۴@gmail.com
دکتر افشین صرافی نژاد

مدیر دفتر آموزش مداوم

مسئول واحد آموزش مجازی

a.sarafi@gmail.com

دکتر محسن بصیری

مسئول واحد بورس

m_basiri@kmu.ac.ir