۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

    

دکتر رضا ملک پورافشار

معاون آموزشی

malekpour@kmu.ac.ir

CV

دکتر پیام خزائلی

رئیس مرکز امور هیات علمی

pkhazaeli@kmu.ac.ir

CV

دکتر سمیه نوری حکمت  

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه اموزش پزشکی

snhekmat@gmail.com

CV

دکتر سید امین آیت اللهی موسوی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 aminayatollahi@kmu.ac.ir 

CV

دکترمحمد اعظمی

مدیــراداره کل آموزش

mohammadaazami۱۴@gmail.com

CV

دکتر افشین صرافی نژاد

مدیر دفتر آموزش مداوم

مسئول واحد آموزش مجازی

a.sarafi@gmail.com

CV

دکتر محسن بصیری

مسئول واحد بورس

m_basiri@kmu.ac.ir

CV

دکتر مریم اخوتی

مدیر آموزش مداوم

okhovati.maryam@gmail.com

CV