۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

دانشکده

رشته

نام و نام خانوادگی

بهداشت

حرفه ای

مینا پاس(حرفه ای 96)

عمومی و محیط

فاطمه زارعی(عمومی 96)

علوم تغذیه

آرزو السادات عمرانی(تغذیه 95)

بیولوژی حشرات و ناقلین بیماریزا

فرزانه صادقی (بیولوژی 96)

پرستاری و مامایی

پرستاری

محمدصادق قائمی(پرستاری 94)

مامایی

 

پزشکی

علوم پایه

محمد حبیبی (پزشکی 95)

فیزیوپاتولوژی

فاطمه ترکزاده(پزشکی 93)

اکسترنی

امیرحسن صباغ(پزشکی 92)

اینترنی

سعید افخمی(پزشکی 91)

پیراپزشکی

اتاق عمل و هوشبری

مهدی بحرینی(اتاق عمل 93)

رادیولوژی

پیمان زالی پور(رادیولوژی 95)

علوم آزمایشگاهی

بهنام رحمانی(علوم آزمایشگاهی 96)

فیزیوتراپی

مسعود فرخانی(فیزیوتراپی 95)

داروسازی

داروسازی

سهیلا نحجوان(داروسازی 96)

داروسازی

ایمان مجیدی(داروسازی 95)

داروسازی

امین رمضانی(داروسازی 94)

دندانپزشکی

دندانپزشکی

علیرضا رنجبر(دندانپزشکی 95)

دندانپزشکی

علیرضا مهدی زاده(دندانپزشکی 93)

مدیریت و اطلاع رسانی

فناوری اطلاعات سلامت

یاسین ثابت(فناوری 94)

 

 
 

سمت

نام و نام خانوادگی

معاون آموزشی دانشگاه/ رئیس مجمع

مجید فصیحی هرندی

مدیر آموزش دانشگاه/ دبیر کل مجمع

محمد اعظمی

عضو هیئت موسس

سنا سنجری بنستانی

عضو هیئت موسس

زهره چنگیزی