۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

یکی از مأموریتهای  معاونت آموزشی ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه می باشد، که بر مبنای فعالیت های آنها  در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی است. در این خصوص دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه  مسئول رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناوری خدمات علمی – اجرایی و فعالیتهای فرهنگی – تربیتی آنان ، احتساب سابقه خدمت ، بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی می باشد.

 


 

 

دکتر غلامرضا سپهری

دبیر هیاًت ممیزه

دکتر امید تجربه کار

مسئول دبیرخانه هیاًت ممیزه

زهره کوکبی زاده

 

کارشناس دبیرخانه هیاًت ممیزه

 

- شماره تماس: 31325795-034

 

-پست الکترونیک:KMUpromotionCommitte@kmu.ac.ir