۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

اعضای هیأت ممیزه دانشگاه :

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد

دانشیار

 دکتر رضا ملک پور افشار

استاد

 دکتر غلامرضا سپهری

استاد

دکتر ایرج شریفی

استاد ممتاز

دکتر حسین صافی زاده

استاد

 دکتر مهدی محمودی

استاد

 دکتر حمید نجفی پور

استاد ممتاز

 دکتر محمد خاکساری

استاد

 دکتر عباس پرداختی

استاد

 دکتر نوذر نخعی

استاد پژوهش

دکتر مسعود پریرخ

استاد ممتاز

 دکتر وحید شیبانی

استاد

 دکتر شهلا منصوری

استاد

 دکتر علی اسدی پور

استاد

دکتر سید حسن افتخار واقفی

استاد

 دکتر طیبه نادری

دانشیار

دکتر منصور مؤذن زاده

دانشیار

دکتر عبدالرضا صباحی

دانشیار

 دکتر محمدرضا شکیبی

دانشیار

 دکتر محمدرضا بانشی

استاد