۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

مصوبه دویست و هفتاد وپنجمین جلسه هیات ممیزه مورخ ۹۴/۰۷/۱۴

اعضاء محترم هیات علمی متقاضی ارتقاء از زمان اعلام به کمیته منتخب حداکثر شش ماه فرصت دارند پرونده ارتقاء خود را به کمیته منتخب دانشکده تحویل نمایند . بدیهی است پس از سپری شدن مهلت فوق فرآیند ارتقاءاز ابتدا آغاز می گردد.


مصوبه دویست و هفتاد وششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ ۵/۸/۹۴

اعضاء هیات علمی که متقاضی تبدیل وضعیت استخدامی می باشند بایستی رتبه دانشیاری را احراز نموده و سپس تبدیل وضعیت استخدامی صورت گیرد . تنها درموارد خاص که متقاضی برجستگی ویژه ای نشان داده باشد که به تائید هیات رئیسه دانشگاه رسیده باشد .امکان تغییر وضعیت استخدامی پس از بررسی و تصویب در هیات ممیزه وجود دارد. در مورد اعضاء هیات علمی که بر اساس تائید هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب از رتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافته اند مرکز امور هیات علمی مجوز صدور تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی را در صورت درخواست کتبی متقاضی خواهد داشت .

مصوبه دویست هفتاد وهفتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ ۲۶/۸/۹۴

اعضاء هیات علمی مرتبه مربی که متقاضی ارتقاء به مرتبه استادیاری می باشند علاوه بر شروط ذکر شده در آئین نامه ارتقاء باید یکی از شرایط مندرج از سه بند ذکر شده در ذیل را اخذ کرده تا پرونده مورد بررسی قرار گیرد.
۱. حداقل Hindex= ۳
۲. حداقل سه Citation از مقاله مستخرج از رساله یا طرح تحقیقاتی در حد Ph.D
۳. حداقل۱۰ Citation به مقالات فرد متقاضی

مصوبه  سیصدو دومین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه مورخ ۲۵/۸/۹۵ در خصوص تعیین شاخص های ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری اعضاء محترم هیات علمی جهت اجراء به شرح زیر اعلام می  گردد.

پرونده اعضای هیات علمی متقاضی  ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری که حائز یکی از شرایط ذیل باشند مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

۱.      h- index=۳   ، یا بیشتر

۲.      کسب حداقل پنج امتیاز آموزش پژوهی (دانش پژوهی)بر اساس آئین نامه ارتقاء و دستور العمل های موجود

۳.      یک مقاله با  حداقل پنج  Citation

۴.      جذب حداقل ۲۵۰ میلیون ریال گرنت پژوهشی  در قالب طرح پژوهشی از خارج از دانشگاه

۵.      همکاری در نگارش کتب مرجع رشته مربوطه منتشره توسط ناشران جهانی به یکی از صور زیر :

-         ارجاع به حداقل یکی  از مقالات بعنوان رفرنس درکتاب  منتشر شده توسط ناشران جهانی

-         نگارش یکی از فصل های کتاب توسط متقاضی

-         متقاضی یکی از نویسندگان کتاب یا ادیتور کتاب باشد .