۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

اهداف

کمیته تمام وقتی و حق التدریس از زیر مجموعه های معاونت آموزشی  دانشگاه می باشد که کلیه فعالیتهای اعضای هیأت علمی شاغل و اساتید مدعو را بر اساس مصوبات هیأت امنا و آئین نامه های موجود مورد بررسی قرار داده و پس از تعیین  میزان تمام وقتی و حق التدریس مدرسین صورتجلسه های مدون را جهت پرداخت در اختیار واحدهای حسابداری دانشکده ها قرار می دهد.

 

 

 وظایف

  • دریافت فرم های حق التدریس آموزشی و پایان نامه دربازه زمانی تعریف شده

  • معادلسازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی و مدعو بر اساس آیین نامه های موجود

  • تشکیل جلسات مشترک تایید و تنظیم صورتجلسات مربوط به میزان حق تمام وقتی و حق التدریس با حضور نماینده دانشکده یا مرکز تحقیقات

  • انعکاس گزارشات به حسابداری جهت پرداختها

  • پیگیری درخواستهای مربوط به فرایند معادلسازی فعالیتهای اعضای هیات علمی در قالب حق تمام وقتی و حق التدریس