۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 اهداف

کمیته تمام وقتی و حق التدریس از زیر مجموعه های معاونت آموزشی  دانشگاه می باشد.  که  کلیه   فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی شاغل و اساتید مدعو را بر اساس مصوبات هیأت امنا و آئین نامه های داخلی جهت تعیین میزان فعالیت و پرداختها مورد بررسی قرار می دهد.

 وظایف

  • دریافت قراردادهای تنظیم شده تمام وقتی و حق التدریس در زمانهای تعیین شده
  • اخذ لیست حضور و غیاب مدرسین همراه با فرمهای تمام وقتی و حق التدریس
  • بررسی فرم تمام وقتی و حق التدریس اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و مدرسین مدعو
  • معادلسازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرائی ... بر اساس مصوبات موجود
  • برقراری طرح تمام وقتی بر اساس مصوبات موجود
  • انعکاس گزارشات به دانشکده ها و معاونت پشتبانی جهت پرداختها