۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

سوال- آیا کلیه واحد های کارشناسان آموزشی دانشکده ها در فرم ها وارد شود؟ 
پاسخ- نظر به اینکه بخشی از  ارزیابی کمی گروههای آموزشی بر اساس اطلاعات وارد شده در فرمها می باشد باید کلیه واحد ها در فرم ها وارد شده وسپس با حضور نماینده دانشکده در کمیته حق التدریس مورد بررسی قرار می گیرد در صورتی که میزان واحد بیش از حد موظفی باشد مازاد آن به صورت حق التدریس تا میزان مصوب محاسبه می گردد.

 

سوال- آیا پایان نامه ها جزء واحدهای موظفی محاسبه می شود؟
 پاسخ - بدلیل مسائل مطرح شده از سوی بعضی از دانشکده موضوع در شواری آموزشی مطرح و جهت نظر خواهی در این مورد  نامه ای به دانشکده ها جهت اظهار نظر در طی دو هفته ارسال گردید ه است.

 

سوال- واحد های پژوهشی تا چند درصد از  تمام وقتی را پوشش می دهند؟
پاسخ - واحدهای پژوهشی تا رسیدن به صدرصد  تمام وقتی محاسبه می شوند

 

سوال- آیا کلیه واحد های کارشناسان آموزشی دانشکده ها در فرم ها وارد شود؟ 
پاسخ- نظر به اینکه بخشی از  ارزیابی کمی گروههای آموزشی بر اساس اطلاعات وارد شده در فرمها می باشد باید کلیه واحد ها در فرم ها وارد شده وسپس با حضور نماینده دانشکده در کمیته حق التدریس مورد بررسی قرار می گیرد در صورتی که میزان واحد بیش از حد موظفی باشد مازاد آن به صورت حق التدریس تا میزان مصوب محاسبه می گردد.

 

سوال- آیا پایان نامه ها جزء واحدهای موظفی محاسبه می شود؟
 پاسخ - بدلیل مسائل مطرح شده از سوی بعضی از دانشکده موضوع در شواری آموزشی مطرح و جهت نظر خواهی در این مورد  نامه ای به دانشکده ها جهت اظهار نظر در طی دو هفته ارسال گردید ه است 

 

سوال- واحد های پژوهشی تا چند درصد از  تمام وقتی را پوشش می دهند؟
پاسخ - واحدهای پژوهشی تا رسیدن به صدرصد;تمام وقتی محاسبه می شوند