۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير

سوال- نحوه محاسبه  واحد های پژوهشی در حق تمام وقتی و حق التدریس  چگونه است؟

پاسخ - واحدهای پژوهشی اعضای هیات علمی در هر نیمسال از معاونت پژوهشی استعلام شده و در صورتی که عضو هیات علمی موظفی خود را تکمیل کرده باشد تا رسیدن به صدرصد تمام وقتی استفاده خواهد شد.

 

سوال – فرایند بازبینی فرم های حق التدریس در نیمسالهای گذشته به چه صورت است؟

پاسخ – مدرسین محترم باید اصل فرم حق التدریس یا کپی برابر با اصل آن را از واحد کارگزینی یا حسابداری دانشکده اخذ و جهت بازبینی مجدد تحویل کمیته حق التدریس نماید.

 

 

سوال- آیین نامه مصوب جدید از چه تاریخی اجرایی است؟

پاسخ – کلیه فرم های حق التدریس (پایان نامه و آموزشی) از نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 براساس آیین نامه جدید محاسبه خواهند شد.

 

 

سوال- فرم های حق التدریسی که در بازه زمانی تعیین شده  به کمیته  ارسال نشده­اند  در چه زمانی بررسی خواهند شد؟

پاسخ- مدرسین محترم باید در بازه زمانی تعیین شده برای بررسی  فرم های حق التدریس آموزشی یا پایان نامه، فرم خود را ارسال نماید در غیر اینصورت فرم مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی، خرداد ماه و فرم مربوط  به نیمسال دوم سال تحصیلی، آبان ماه اصلاح خواهد شد.

 

سوال- اصلاحات درخواستی مربوط به فرم های حق التدریس در چه زمانی  مورد بررسی قرار می گیرند؟

پاسخ- فرمهای ارسالی تنها در بازه بررسی فرمهای هر نیمسال و در زمان برگزاری جلسات با نمایندگان دانشکده یا مرکز تحقیقات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.