۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
  مسئول :  دکتر محمودرضا دهقانی
   تلفن تماس :03431325331
   آدرس : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی