۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

شوراي بورس دانشگاه با توجه به نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه در راستاي كمك به تأمين نيروي انساني متعهد و متخصص مورد نياز و شناخت نوآوريهاي علمي وآشنائي با آخرين تجربيات كشورهاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي وتخصصي و امكانات موسسات آموزش عالي مربوطه و نيز انتقال فن آوري نوين به داخل كشور و به منظور تلاش در جهت خود كفا نمودن جامعه علمي اقدام به پذيرش دانشجو در دووره هاي بلند مدت و كوتاه مدت بر اساس قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و مقررات شوراي اجرائي بورس وزارت و دستور العمل اجرائي فعالیت مي نمايد