۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

۱- معرفی افراد متقاضی بورس بر اساس مفاد آیین نامه

۲- پیگیری امور متقضیان قبل از اعزام

۳- رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه پس از اعزام به خارج و تعیین اساتید ناظر داخلی و معرفی به مرکز خدمات آموزشی

۴- نیازسنجی مدون و سالیانه

۵- ارائه پیشنهادهای اصلاحی به وزارت متبوع

۶- پیگیری و اعلام بازگشت و عدم بازگشت دانشجویان بورسیه