۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 


دبیر شورای بورس :  دکتر محسن بصیری

کارشناس واحد : لیدا عمرانی

 

آدرس 

بلوار هفت باغ - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - معاونت آموزشی

تلفن

 

03431325759

03431325763

پست الکترونیک

scholarships@kmu.ac.ir

 

m_basiri@kmu.ac.ir