۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 


دبیر شورای بورس :  دکتر محسن بصیری

کارشناس واحد : لیدا عمرانی

 

 

آدرس :   

بلوار هفت باغ - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دفتر مرکزی

 

تلفن :

03431325759

03431325763

 

 

 

 

 

 

 

پست الکترونیک:

scholarships@kmu.ac.ir
m_basiri@kmu.ac.ir