۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد


ریاست دانشگاه

دکتر رضا ملک پور افشار


معاون آموزشی

دکتر محسن بصیری


دبیر شورای بورس

دکتر عباس پرداختی


معاون تحقیقات و فناوری

دکتر حسین صافی زاده


مشاور رئیس دانشگاه در امور ستادی

دکتر پیام خزائلی


ریاست مرکز امور هیات علمی

دکتر باقر امیر حیدری 


ریاست دانشکده داروسازی و مدیر امور بین الملل

دکتر نوذر نخعی


مشاور ارشد رئیس دانشگاه