۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد

ریاست دانشگاه

دکتر رضا ملک پور افشار

معاون آموزشی

دکتر محسن بصیری

دبیر شورای بورس

دکتر عباس پرداختی

معاون تحقیقات و فناوری

دکتر حسین صافی زاده

مشاور رئیس دانشگاه در امور ستادی

دکتر عباس آقایی افشار

ریاست مرکز امور هیات علمی

دکتر باقر امیر حیدری

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور بین الملل

دکتر نوذر نخعی

مشاور ارشد رئیس دانشگاه