۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 


۱- جمع آوری اعلام نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط دبیرخانه هیأت مرکزی جذب و بررسی آن توسط دبیرخانه مذکور و مرکز خدمات آموزشی 

۲- انجام فراخوان سراسری توسط دبیرخانه هیأت مرکزی جذب

۳-بررسی صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان در شورای بورس و هیأت اجرایی جذب دانشگاه و در صورت تأیید
اعلام آن به مرکز خدمات آموزشی جهت طرح در شورای بورس وزارت متبوع

۴- اعلام اسامی تأیید شده توسط شورای اجرایی بورس به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب معاونت آموزشی

۵- بررسی و تأیید نهایی داوطلبان توسط دبیرخانه هیأت مرکزی جذب

۶- ابلاغ حکم رسمی بورسیه هیأت علمی افراد تأیید شده توسط مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی