۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره اتاق

 

 

نجیبه عربی

مسئول دفتر معاون آموزشی

034-31325638

329

شرح وظایف

 

مهتاب قنبر نژاد

مسئول دفتر معاون آموزشی

034-31325638

329

شرح وظایف

 


 

 

 لیدا عمرانی

کارشناس بورس

034-31325762

326

شرح وظایف

 زهرا علی رشیدی

کارشناس حق التدریس

034-31325765

326

شرح وظایف

 

 مرضیه صادقی

مسئول روابط عمومی

034-31325765

326

شرح وظایف

 


 


 

فاطمه حسینعلی پور

کارشناس امور اداری

034-31325769

325

شرح وظایف

طاهره محمدی پور نجیب

کارگزین هیات علمی

034-31325778

325

شرح وظایف

 

 غلامرضا شادخو

کارگزین هیات علمی

034-31325772

325

شرح وظایف

 فاطمه کریمی

کارمند کارگزینی هیات علمی

034-31325767

325

شرح وظایف

 


 

 

حکیمه مهرابیان

مسئول واحد رایانه

034-31325773

322

شرح وظایف

 نعیمه جیرانی

مسئول کارگزینی

034-31325773

322

شرح وظایف

 


 

 

 اعظم صادقی

مدیر حسابداری

034-31325770

333

شرح وظایف

 

 مرضیه حصیبی

کارشناس حسابداری

034-31325793

333

شرح وظایف

 

حمزه بیدویی

کارپرداز

034-31325782

333

شرح وظایف

 


 

 
 

 زهره کوکبی زاده

کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه

034-31325795

334

شرح وظایف

 


 

دکتر آناهیتا بهزادی

مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری

034-31325676

320

شرح وظایف

 فاطمه سادات مسعودی

کارشناس دبیرخانه تحول و نوآوری

034-31325676

320

شرح وظایف