۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين
 

کارشناسان مرکز امور هیات علمی

 

 

فاطمه حسینعلی پور

 

کارشناس امور اداری

034-31325769

- انجام كليه مكاتبات اداري اعضاء هيات علمي

 

- صدور قراردادهاي محروميت از مطب

 

- انجام امور مربوط به اعضاء هيات علمي

 

- پاسخگوئي به واحدها

 

- تعامل بين دانشگاهها و وزارت در بعضي از امور

 


 

طاهره محمدی پور نجیب

 

کارگزین هیات علمی

034-31325778

- صدور احكام ضريب حقوقي اعضاء هيئت علمي بهداشت - پيراپزشكي - دندانپزشكي - پرستاري -داروسازي - مديريت - پرستاري زرند

 

- انجام امورمربوط به حق التدريس

 

- انجام امورمربوط به آمار اعضاء هيئت علمي

 

- صدوراحكام استخدام ، ماموريت آموزشي ،ترفيع ، ارتقاء و......

 

-پاسخگویی به واحدها

 


 

 

غلامرضا شادخو

 

 

کارگزین هیات علمی

034-31325772

- صدوراحكام ضریب حقوقی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

 

- پيگيري حضورو غياب هيئت علمي

 

- مكاتبات اعضای هیات علمی

 

- صدور قراردادهای محروميت از مطب اعضا هيئت علمي

 

- صدوراحكام استخدام ، ماموريت آموزشي ،ترفيع ، ارتقاء و......

 

-پاسخگویی به واحدها

 


 

فاطمه کریمی

 

 کارگزین هیات علمی

034-31325767

- صدور احكام مرخصي استعلاجي،استحقاقي،بدون حقوق و بازخريد مرخصي

 

- اعلام وضعيت مرخصي

 

- صدور احكام ماموريت اداري داخل و خارج از كشور

 

- مكاتبات ( كارتابل)

 

-پاسخگویی به واحدها