دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN

تحول در نظام سلامت بدون شك يكي از بزرگترين و اثرگذارترين اقداماتي است كه در هر كشوري مي تواند ضامن رشد و توسعه پايدار در آن جامعه گردد، تا آنجا كه آثار اين تحول در شئونات زندگي مردم نمايان شده و موجبات رضايتمندي جامعه را فراهم خواهد نمود.

 اما تحقق اهداف اين تحول در گرو اعتلاي نظام آموزش عالي سلامت است كه وظيفه تربيت و تامين منابع انساني كارآمد را براي اجراي اين برنامه بر عهده دارد، لذا نقش حوزه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كنار حوزه هاي بهداشت و درمان، نقشي پررنگ و اثرگذار خواهد بود، هر چند كه تا به امروز نيز نظام آموزش عالي سلامت در كشور ما، با بهره مندي از وجود حدود 18 هزار عضو هيأت علمي در بستر دانشگاه هاي علوم پزشكي، تربيت بيش از 180 هزار دانشجو را در مقاطع مختلف تحصيلي بر عهده دارد كه اين خود، در ميان كشورهاي منطقه كم نظير است.

با توجه به شرايط كنوني كشور در زمينه بار بيماري ها، تغييرات هرم جمعيتي، مسايل اجتماعي و فرهنگي و ...، ضرورت تحول در آموزش علوم پزشكي بيش از پيش محسوس بوده و در همين راستا بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي تدوين و نقشه راه روشني را پيش روي نهادهاي مرتبط قرار داده است.

اين برنامه در قالب 11 بسته تحولي و يك برنامه پايش تدوين گرديده است كه در مجموع 46 محور مختلف را براي طراحي، پياده سازي و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشكي در بر مي گيرد.

از ويژگي هاي عمده اين بسته ها رصد نظرات بسياري از دست اندركاران حوزه آموزش علوم پزشكي كشور طي جلسات مختلف مي باشد، از جمله مراحل طي شده در تدوين اين بسته ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  • تدوين نسخه اوليه توسط گروهي از صاحبنظران
  • ارایه در شوراي مديران حوزه معاونت و بررسي بسته ها در 4 جلسه
  • 3 جلسه بحث و تبادل نظر پيرامون بسته ها در شوراي مشاوران حوزه
  • ارایه بسته ها در نشست معاونان آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و بازخورد گيري از ايشان
  • ارایه بسته ها در اجلاس روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
  • هم انديشي انجمن هاي علمي گروه پزشكي در خصوص بسته هاي تحول و نوآوري آموزش
  • ارایه بسته ها در جمع اعضاي هيأت هاي ممتحنه و ارزشيابي رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي باليني
  • هم انديشي اعضاي فرهنگستان علوم پزشكي در خصوص بسته هاي تحول و نوآوري آموزش
بديهي است تحقق اهداف بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي مستلزم استمرار همكاري كليه افراد ذيربط از جمله روسا، معاونين، مديران، اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان محترم دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد.

ضمن تشكر از حمايت هاي ارزشمند وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تلاش هاي كليه دست اندركاران و صاحب نظراني كه معاونت آموزشي وزارت بهداشت را در تدوين و نهايي سازي اين سند همراهي نموده اند، اميدوارم تحقق اهداف بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي منجر به اعتلاي سلامت در جامعه گرديده و به عنوان الگويي موثر براي ساير كشورهاي منطقه و جهان نيز مورد استفاده قرار گيرد.